Vítejte v Dobré Trávě

Je vám více než 18 let?

0

Košík je prázdný

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.dobra-trava.cz

Společnost: 

weedback s.r.o. 
V Horkách 853, 289 11 Pečky
IČ: 095 42 108
Spisová značka: C 337665 vedená u Městského soudu v Praze

 

kontaktní údaje:
email: lukas@dobra-trava.cz
telefon: +420725 420 420 
www.dobra-trava.cz (dále jen „prodávající“)

 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

 

1 Definice pojmů

 

1.1 „E-shop“ znamená internetovou aplikaci, která je dostupná prostřednictvím internetové adresy https://www.dobra-trava.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

 

1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

 

1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

 

1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

 

1.5 „Provozovatel“ znamená společnost weedback s.r.o., se sídlem V Horkách 853, 289 11 Pečky, IČ: 09542108, zapsaná u Městského soudu, oddíl C, vložka 305449, kontaktní e-mail: lukas@dobra-trava.cz, tel.: +420725 420 420

 

1.6 „Přihlašovací  údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo
vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Vytvoření účtu;

 

1.7 „Vytvoření účtu“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přihlašovacích údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

 

1.8 „Spotřebitel“ znamená Uživatele, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

 

1.9 „Uživatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

 

1.10 „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Vytvořením účtu a zpřístupněna po zadání Přihlašovacích údajů;

 

1.11 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.

 

2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

  

2.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, a to na adresu sídla Provozovatele, V Horkách 853, 28911, Pečky.

 

2.2 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží na vlastní náklady zpět Provozovateli nebo je předat Provozovateli na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.3 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku.

2.4 Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit Provozovateli písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží, je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

2.7 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.8 Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností Spotřebitelů. Spotřebitel se může obrátit se svou stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti Spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnýmipředpisy.

2.9 Spotřebitel nemůže odstouput od smlouvy v případě že : 

i. poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

ii. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

iii. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

iv. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, na zboží vyráběné na přání zákazníka odlišné od standardní konfekce;

v. zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

vi. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

vii. dodávce novin, periodik nebo časopisů

viii. dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

 

3 Proces uzavření Kupní smlouvy

 

3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu informuje Uživatele o jím nabízených produktech, u kterých je možné uzavření Kupní smlouvy.

3.2 Uzavření Kupní smlouvy ke Zboží, které zahrnuje tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety, je umožněno prostřednictvím E-shopu pouze Uživatelům po Vytvoření účtu a jednoznačném ověření jejich zletilosti postupem stanoveným Provozovatelem.

3.3 Uživatel prostřednictvím svého Uživatelského účtu vytvoří závaznou objednávku tak, že ze seznamu produktů uvedených Provozovatelem na E-shopu vybere jím poptávané Zboží a přidá jej do Nákupního košíku. V Nákupním košíku vyplní požadovaný způsob platby, způsob dopravy a další nezbytné údaje k dokončení objednávky a objednávku potvrdí

kliknutím na tlačítko s nápisem „Dokončit objednávku“. Uživatel bere na vědomí, že jeho kliknutí na tlačítko s nápisem „Dokončit objednávku“ není uzavřením Kupní smlouvy, nýbrž učiněním nabídky k uzavření Kupní smlouvy Uživatelem Provozovateli.

3.4 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení přijetí nabídky Uživatele Provozovatelem. Provozovatel o přijetí nabídky Uživatele informuje zasláním potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

3.5 Je-li uzavření Kupní smlouvy nebo prodej určitého druhu Zboží platnými a účinnými právními předpisy podmíněno předchozím ověřením zletilosti Uživatele nebo provedením jiného úkonu, je Kupní smlouva uzavřena až okamžikem splnění veškerých podmínek stanovených právními předpisy, pokud jejich splnění nastalo až po potvrzení přijetí nabídky Uživatele Provozovatelem.

3.6 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není povinen zadané údaje kontrolovat.

3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

4 Kupní smlouva

 

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží kupní cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel. Ustanovení § 2097 Občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.1.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením Zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.5 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny Zboží a způsob dopravy Zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit možnost výběru způsobů úhrady kupní ceny a způsobů dopravy v závislosti na celkové výši kupní ceny Zboží konkrétní objednávky.

4.1.6 Pokud některý ze způsobů platby či dopravy obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby či dopravy, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby či dopravy, které jsou uvedeny u daného způsobu platby či dopravy v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.7 V případě bezhotovostní platby je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem. Uživatel bere na vědomí, že nesplněním této povinnosti se vystavuje riziku, že Provozovatel nebude schopen přiřadit Uživatelem provedenou platbu ke konkrétní objednávce Uživatele a tím může dojít k opožděnému odeslání Zboží Uživateli, jakož i k odstoupení od Kupní smlouvy Provozovatelem.

4.1.8 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu Zboží splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.9 Provozovatel je oprávněn poskytnout Uživateli slevu z kupní ceny Zboží. Slevy z kupní ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.1.10 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny daného Zboží Uživatelem.

4.1.11 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském prostředí E-shopu jsou pouze orientační.

4.1.12 Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při Registraci, případně v listinné podobě spolu s dodáním Zboží.

4.1.13 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

4.1.14 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby. Standardní záruční doba činí pro Spotřebitele 24 měsíců, nicméně u některých typů Zboží je s ohledem na jejich charakter a životnost záruční doba kratší (například zboží podléhající rychlé zkáze typu potraviny má záruční dobu podle uvedeného data spotřeby; baterie a další elektronické součásti s omezeným počtem dobíjecích cyklů apod.).

4.1.15 Právo odstoupit od Kupní smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

4.1.16 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

4.1.17 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele okamžikem převzetí daného Zboží Uživatelem.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel dodává Zboží pouze na území České republiky. Dodání Zboží na území jiných členských států Evropské Unie, případně na území jiných států, je podmíněno předchozím písemným souhlasem Provozovatele a písemnou dohodou Uživatele a Provozovatele na individuální ceně poštovného, balného a případně dalších dodacích podmínek.

 

  1. Uživatelský účet

 

5.1 Uživatel má právo zřídit si Vytvořením účtu Uživatelský účet.

5.2 Uživatelský účet je přístupný Uživateli až po zadání Přihlašovacích údajů.

5.3 Uživatel je povinen náležitě chránit a držet v tajnosti Přihlašovací údaje. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití Přihlašovacích údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám.

5.4 Vytvořením účtu Uživatele jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP. Případnou změnu VOP oznámí Provozovatel Uživateli prostřednictvím E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu při Vytvoření účtu. Uživatel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě 30 dní od jejich účinnosti. Odmítnutí VOP se považuje za vypovězení smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem a Provozovatel je oprávněn uplynutím 1 měsíční výpovědní doby od doručení oznámení Uživatele Provozovateli o odmítnutí změny VOP znepřístupnit Uživateli jeho Uživatelský účet a smazat jej z databáze E-shopu.

 

6 Reklamační řád

 

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti. Není-li výměna možná, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo na výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době.

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo Provozovatele.

6.9 Reklamace Zboží včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.

6.10 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel od Uživatele veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.11 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání nebo skladování Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

 

7 Osobní údaje

 

7.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje zadané Uživatelem při Vytvoření účtu a v rámci Uživatelského účtu, a to za účelem plnění Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, za účelem evidence Uživatelem zakoupeného Zboží pro vyřízení případných nároků z odpovědnosti za vady a za účelem zpřístupnění a provozu Uživatelského účtu Uživateli. Provozovatel jakožto správce osobních údajů Uživatele zpracovává uživatelské jméno, heslo, jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační a dodací adresu, údaj o zletilosti Uživatele a záznamy o uskutečněných objednávkách Uživatele. Provozovatel je oprávněn osobní údaje Uživatele zpřístupnit dalším zpracovatelům za účelem plnění Kupní smlouvy a za účelem zajištění provozu E-shopu. Takovými dalšími zpracovateli jsou zejména Česká pošta či jiní poskytovatelé poštovní či kurýrní služby či provozovatelé hostingových služeb.

7.2 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě, a to jen po dobu, po kterou je Uživatelský účet Uživatele aktivní, tj. dokud není smazán Provozovatelem nebo na žádost Uživatele nebo z důvodu vypovězení smluvního vztahu Uživatelem pro nepřijetí změny VOP, a dále po dobu nezbytnou ke splnění Kupní smlouvy a ochránění oprávněného zájmu Provozovatele pro případné budoucí uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Uživatelem a po dobu plnění zákonných povinností stanovených Provozovateli (například povinná archivace účetních dokladů apod.).

7.3 Provozovatel zpracovává a chrání osobní údaje Uživatele v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.4 Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

7.5 Uživatel má právo požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům zpracovávaných o daném Uživateli Provozovatelem; právo na jejich opravu nebo výmaz, není-li zpracování takových osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy Provozovatele s Uživatelem nebo není-li uchování takových osobních údajů Provozovatelem v oprávněném zájmu Provozovatele nebo zákonnou povinností Provozovatele; popřípadě právo na omezení zpracování takových osobních údajů Uživatele; právo vznést stížnost nebo námitku proti zpracování osobních údajů Uživatele u dozorového úřadu; jakož i právo na přenositelnost osobních údajů Uživatele.

 

8 Cookies

 

8.1 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje souhlas.

8.2 Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na celou dobu provozu E-shopu až do ukončení jeho provozu. Případné plánované i neplánované odstávky provozu E-shopu se pro účely tohoto odstavce nepovažují za ukončení provozu E-shopu.

8.3 Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k zabezpečení provozu E-shopu a analýze návštěvnosti.

 

9 Užívání E-shopu

 

9.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito VOP.

9.2 Uživatel bere na vědomí, že E-shop je určen pouze pro osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let nejsou oprávněny E-shop používat.

9.3 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské prostředí.

9.4 Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

9.5 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné předpisy České republiky a přímo aplikovatelné předpisy EU. Veškeré škody, které by Provozovateli nebo třetím osobám vznikly porušením povinností Uživatele, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

9.6 V případě porušení těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů Uživatelem má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet, a to trvale a zcela bez náhrady.

9.7 Uživatel bere na vědomí, že užívání E-shopu Uživatelem je zcela dobrovolné a že Provozovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v souvislosti s použitím E-shopu.

 

10 Prohlášení Provozovatele

 

10.1 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu. V takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou cenu daného Zboží a Uživatel je oprávněn se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

10.2 Uživatel bere na vědomí, že veškeré slevové akce a promo kódy jsou časově omezené. Pokud není uvedeno jinak, slevové akce probíhají vždy jeden kalendářní týden a to od půlnoci dne začátku slevy. Provozovatel si vyhrazuje právo slevové akce a výprodeje bez udání důvodu předčasně zrušit. Slevové akce 1+1 fungují na principu přidání dvou stejných produktu do košíku, platného kódu a následného odečtení ceny jednoho z produktů systémem.

10.3 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském prostředí E-shopu, pod záložkou „Kontakt“.

10.4. Uživatel bere na vědomí, že veškeré konopné produkty nabízené na E-shopu jsou určena pouze pro sběratelské účely a Uživatel je po jejich zakoupení oprávněn užít je výhradně pro vlastní potřebu a pouze způsobem, který umožňují platné a účinné právní předpisy. V některých zemích je pěstování konopí trestným činem.

10.5. Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

Při závažných onemocněních je lékařská pomoc nezbytná a omezit se v takovém případě na léčení svépomocí by mohlo být životu nebezpečné. Informace, rady a doporučení, které na těchto stránkách uvádíme, pocházejí z tradičních lidových zdrojů - herbářů, bylinářů, knih o bylinkách apod. a nemají v žádném případě nahradit lékaře. Jejich cílem je prevence různých onemocnění, rozšíření všeobecných znalostí a informování o významu přírodních léčivých sil a možnost jednoduchými a přirozenými prostředky si v případě potřeby pomoci. Autoři nemohou ručit za následky vyplývající ze správného nebo nesprávného použití metod a receptů, které jsou zde prezentovány. Pro přesné užívání léčivých rostlin na vaše zdravotní potíže se vždy poraďte se svým lékařem.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady evropského společenství č.1924/2006 nelze u bylinek uvádět žádná Radou neschválená výživová a zdravotní tvrzení.

 

11 Rozhodné právo

 

11.1 Tyto VOP, jakož i veškeré Kupní smlouvy a jakékoli jiné vztahy vznikající při provozu nebo v souvislosti s provozem E-shopu, se řídí právním řádem České republiky.

11.2 Případné spory, které nebude možno vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

 

12 Účinnost

 

12.1 Tyto VOP vstupují v účinnost dne 11. 6. 2018.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.